Skip to main content

En byggnad kan sätta sig på grund av många orsaker

Ofta är sättningar relaterade till fukten i marken under grunden. Vissa jordtyper är mer mottagliga för sättningar än andra. Lerjordar är särskilt utsatta eftersom de i förhållande till deras fukthalt krymper och sväller. Vegetation nära grunden kan orsaka sättningar eftersom rötterna suger fukt från marken, vilket kan leda till att marken krymper. Det här är en större risk under långa torrperioder då törstiga växter driver sina rötter genom husgrunder på jakt efter vatten. Vatten som läcker ut från skadade avlopp kan ibland mjuka upp, eller till och med skölja bort marken under grunden. Det här kan resultera i att marken rör på sig och på det sättet öka på markens förflyttning.

Sättningar som beror på komressibel lerjord

På många områden i Sverige är hus och byggnader byggda på lerjord, som konsoliderar dvs. är kompressibel. Med tiden kan kompressibel lera orsaka problem som syns bl.a. som sprickor på sockeln och väggarna eller genom att byggnaden sätter sig ojämt.

Med URETEK AB:s metoder kan man lösa problemen enkelt och ekonomiskt, t.ex. genom att installera geopolymerpelare som en bro mellan det fasta grundlagret och fundamentet eller mellan ett torrt lager och den hårda grunden. Pelarna kan även användas på områden med djupa markförhållanden som stöttande kohesionspelare för lerlagren.

Sättningar som beror på återfyllda massor sk. fyllnadsjord

Återfyllt jordmaterial kallar man markförhållanden som inte har uppstått naturligt, utan det kan vara t.ex. jord som har avlägsnats från ytan på en byggarbetsplats och lagts på en annan plats. Nuförtiden övervakar byggmyndigheterna att fyllnadsjorden används på rätt sätt. Men fortfarande kan man se fall där det under huset finns fyllnadsjord som inte uppfyller kraven på kvalitet och bärighet för byggnadens belastningskrav.

Fyllnadsjordens beteende är svårt att förutse, eftersom det sällan är av jämn kvalitet utan kan vara olika från plats till plats. Det värsta scenariot är att fyllnadsjorden kan innehålla organiskt nedbrytbara material som stubbar, torv mm. som kan ruttna och orsaka problem. I vissa fall då det sker förändringar i fyllnadsjorden uppstår sprickor och sättningar först flera år senare.

Med URETEK AB:s metoder kan vi ofta lösa problemen med fyllnadsjorden mer ekonomiskt än med andra metoder på marknaden. Vid behov kan man även rikta lösningen på endast en del av byggnaden.   

Läckande eller brustna vatten- och avloppsledningar som orsakar sättningar

En av de främsta orsakerna till att grunden inte håller är att det finns en vattenledning under marken som läcker eller en urlakning som beror på ett brustet avloppsrör. Bärförmågan på jordarterna under grunden kan försämras också på grund av strömmande underjordiska kanaler som inte finns i omedelbar närhet till byggnaden. Detta kan leda till att jordens egenskaper förändras och leder till att byggnadens grund kan börja sjunka. Likaså kan vatten som filtreras från markytan ner i jorden – en liten mängd räcker – ändra på jordarternas egenskaper vilket kan leda till att grunden sätter sig eller brister.

Bristfälliga grundarbeten

Ibland är orsaken till sprickor och sättningar i grunden är fel som har begåtts i planeringen som gjorts i byggnadsskedet. Då har byggnadens belastning beräknats fel i förhållande till konstruktionen på grunden. Ändringar i konstruktionens grund som sker vid utbyggnader kan ändra på belastningen som grunden utsätts för och föra med sig problem. Sättningar, spänningar samt deformationer och bristningar i konstruktionerna kan beroende på objektet komma antingen på den nya utbyggnaden eller på byggnadens gamla del. Ibland märks skadorna först efter flera år. Förr eller senare lönar det sig att förstärka grunden på rätt sätt.

 

Schaktning nära hus orsakar sättningar i grunden

Oförsiktig schaktning nära byggnader kan orsaka att grunden får bristningar, speciellt då jordarterna är granulära (sand, grus eller silt). Grunder som är byggda på lerjord kan påverkas av schaktningar som görs upp till tiotals meter bort.

Golv som sjunkit

Ofta står en byggnad på en hård grund, men golven lämnas så att säga flytande. Det här leder till att golven sätter sig. URETEK AB:s metoder är i många fall en ekonomisk lösning för att förstärka och lyfta golv som har sjunkit.

Schaktning 10-tals meter ifrån kan påverka

Shcaktning som görs i närheten av byggnaden kan leda till att grunden spricker, speciellt då jorden är granulär sand eller grus. Även hus som är byggda på lerjord kan påverkas av schaktningar som görs tiotals meter ifrån själva byggnaden.

Flytande golv som sjunker

Oftast byggs och stöds resten av byggnaden på en hård grund, men golvet kan lämnas så att säga "flytande". Detta kan leda tilla tt golven kan sjunka. URETEK AB:s lösningar är i många fall de mest kostnadseffektiva lösningarna när man vill stöda redan existernade bjälklag.

Vibrationer från tung trafik 

Ibland kan man hitta orsaken till sättningar från granntomten eller från en närbelägen motorväg. Vibrationer som uppstår från tung trafik eller pålning som utförs på granntomten kan leda till att lös eller dåligt packad jord packas ihop mer, vilket kan leda till att byggnaden sätter sig.

Dåligt packad fyllnadsjord sjunker alltid

2 meter djup slarvigt packad fyllnadsjord kan sjunka under en byggnads tyngd till och med 10cm.

VILL DU HA EN OFFERT OCH EN UPPSKATTNING AV PRISET?

Ring vår kundbetjäning på numret 010 1997544 eller kontakta oss genom att fylla i formuläret på vår websida. Våra experter kan redan på telefon ge en grov uppskattning av kostnaderna, men det exakta priset kan ges först efter en besiktning av objektet. I besiktningen som görs på platsen tar man bland annat reda på hur stor lutningen är, vilka jordförhållandena är och orsaken till sättningarna.   

Vanliga orsaker till sättningar

  • Byggnaden eller konstruktionen har byggts på kompressibel lerjord
  • Marken under byggnaden / konstruktionen har inte packats ordentligt under byggandet
  • Vattenskador har försvagat underliggande jord och grunder
  • Förflyttning av olika markstrukturer under grunder
  • Vibration & jordflyttning vid närliggande schaktningar
  • Vibrationer från passerande trafik
  • Ofullständig / dålig kvalitet på fundamentarbeten
  • Förändringar i miljön eller i närliggande områden